Informatie over octrooien

1. Wat is een octrooi?

Een octrooi, ook wel octrooi patent, patent of brevet genoemd, is een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie dat door de wetgever verleend wordt voor een uitvinding.Hierbij wordt onder uitvinding een technische vinding verstaan die zowel betrekking mag hebben op een inrichting, als op een product, alsnog op een werkwijze voor het uitvoeren of realiseren van technische zaken.

2. Vereisten voor het beschermen van een uitvinding door middel van een octrooi

Om beschermbaar te zijn door middel van octrooi dient een uitvinding aan bepaalde vereisten te voldoen. De vereisten om een geldig en effectief octrooi te bekomen, zijn van land tot land verschillend en worden bepaald door de aldaar gangbare wetgeving.
Bovendien dient ermee rekening gehouden te worden dat sommige staten bepaalde technische gebieden van octrooieerbaarheid uitsluiten. Zo kunnen in sommige landen bijvoorbeeld geen octrooien verkregen worden voor voedingswaren en voor werkwijzen om voedingswaren te vervaardigen, doch wel voor inrichtingen die hiertoe worden aangewend.

3. Wie kan een Belgisch octrooi aanvragen?

Iedere natuurlijke of rechtspersoon en iedere vennootschap gelijkgesteld aan een rechtspersoon kan, ongeacht zijn nationaliteit en woonplaats, een Belgisch octrooi aanvragen. Een octrooiaanvraag kan door meerdere aanvragers gezamenlijk worden ingediend.

4. Mogelijke wegen

a. Nationaal
b. Regionaal
c. Internationaal
d. Inroeping van prioriteit

5. Kosten

a. Directe kosten
De directe kosten zijn de kosten die zich voordoen bij de indiening van een octrooiaanvraag. Zij bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van de octrooigemachtigde voor het opstellen van de octrooitekst met tekeningen en conclusies en de indieningkosten van het depot.Octrooien. De kosten voor een Belgische octrooiaanvraag die materie behandelt van een doorsnee ingewikkeldheid.

b. Procedurekosten
In de landen waar, na indiening, de verlening van het octrooi een louter formele stap is, zijn de procedurekosten doorgaans zeer laag. Bij indiening in landen waarbij wel een onderzoeksprocedure ten gronde wordt uitgevoerd om na te gaan of het  octrooi al dan niet kan worden verleend, dient wel met de procedurekosten rekening te worden gehouden.

c. Instandhoudingtaksen
Om een octrooiaanvraag in stand te houden gedurende de maximale voorgeschreven termijn is men in de meeste landen jaartaksen verschuldigd. Bij niet-betaling van deze jaartaksen valt het octrooi in het publiek domein, zodat de uitvinding vrij door iedereen kan worden toegepast.

6. Tussenkomst van de octrooigemachtigde

Voor particulieren en voor ondernemingen die niet kunnen terugvallen op een eigen octrooidienst is om verscheidene redenen de tussenkomst van een octrooigemachtigde sterk aan te raden. Hiertoe kan men bij octrooibureaus terecht. De octrooigemachtigde is een deskundige die door zijn kennis en ervaring reeds van bij de indiening de procedure in goede banen zal leiden om een zo breed mogelijke bescherming te bekomen. Hij zal in de eerste plaats een advies Octrooien geven of de betreffende uitvinding wel vatbaar is voor octrooi. Bij het opstellen van het octrooiontwerp zal hij er verder rekening mee houden dat de reikwijdte van de aanvraag optimaal wordt vastgelegd, zodat bij de verlening van het octrooi de uitvinding niet door potentiële namakers kan worden omzeild.
De tussenkomst van een octrooigemachtigde is ook aangeraden teneinde uit te sluiten dat onherroepelijke termijnen voor het indienen van antwoorden, het verrichten van formaliteiten en het betalen van taksen over het hoofd worden gezien.De octrooigemachtigde is tevens de persoon die het beste geplaatst is om de octrooiprocedure in zodanige banen te leiden dat een aanvraag een optimale kans maakt om in een verleend octrooi te resulteren.

Dit is een tekst uit de Brochure van: Octrooien
© 2012 – Antwerps Octrooi- en Merkenbureau M.F.J. Bockstael nv –

 

Dit bericht is geplaatst in Carriere en Werk, Maatschappij met de tags , . Bookmark de permalink.